Klachtenregeling IKEV

 1. De medewerkers en trainer/begeleiders van het IKEV houden zich aan de houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf en streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid in al hun werkzaamheden. Het inschrijven, bevestigen, financiƫle afhandeling, het uitvoeren van trainingen en persoonlijke begeleiding. Toch kunnen er klachten ontstaan.
 2. Indien de klacht een trainer/begeleider betreft, neemt de opdrachtgever in eerste instantie contact op met de betreffende persoon en probeert gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 3. Indien dit niet lukt, neemt opdrachtgever contact op met de opleidingscoƶrdinator of het teamaanspreekpunt (afhankelijk van de opleiding). Deze zoekt gezamenlijk met betrokkenen naar een oplossing.
 4. Indien de klacht de opleidingscoƶrdinator of het teamaanspreekpunt betreft of de opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan deze zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de directie van het IKEV Centraal.
 5. Betreft de klacht een medewerker van de BackOffice dan geldt dat de opdrachtgever in eerste instantie contact opneemt met de betreffende medewerker. Indien dit niet naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt afgehandeld, kan de opdrachtgever zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de directie van het IKEV.
 6. Indien de klacht van toepassing is op het privacyreglement, dan kan de opdrachtgever zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de directie van het IKEV.
 7. Na het indienen van een klacht bij de directie van het IKEV, ontvangt opdrachtgever binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
 8. De directie streeft naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. De directie kan bij de afhandeling een of meerdere betrokkenen uitnodigen voor een gesprek. Het onderzoek en de afhandeling van de klacht neemt maximaal 4 weken in beslag. De afhandeling bestaat uit een rapportage met daarin de bevindingen van het onderzoek en de eventueel genomen maatregelen.
 9. Externe beroepsmogelijkheid. Indien de opdrachtgever van mening is dat het IKEV de na het doorlopen van bovenvermelde klachtenprocedure de regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de consument deze voorleggen aan de geschillencommissie.
  Geschillen tussen consument en het IKEV over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door het IKEV te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door het IKEV aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)