Algemene leverings en betalingsvoorwaarden voor de zakelijke markt van het Instituut Kerntransformatie en Verdieping, 

IKEV Centraal ,gevestigd aan de Zandschulperweg 2, 3959 AX te Overberg.

Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

ALGEMEEN

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar IKEV betrokken is, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de opdrachtgever van IKEV wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met IKEV een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder ā€œwerkzaamhedenā€ wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan de met de opdrachtgever overeengekomen door het IKEV uit te voeren activiteiten en de zonder voorafgaand overleg vastgestelde trainingen en cursussen van het IKEV.

4. De inhoud van de werkzaamheden wordt door het IKEV vastgesteld, zo nodig in overleg met de opdrachtgever. In geval de werkzaamheden kunnen leiden tot de uitreiking van een diploma of certificaat, benoemt het IKEV een commissie die beslist of de deelnemer in aanmerking komt voor uitreiking daarvan.

5. De opdrachtgever is gehouden het IKEV tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering en invulling van de werkzaamheden.

6. Het IKEV behoudt zich het recht voor in geval van een overmachtssituatie, zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd of ā€“datum van de werkzaamheden te wijzigen. In geval van langdurige ziekte van een trainer zal het IKEV zorgdragen voor deskundige vervanging.

7. Het IKEV is gerechtigd een cursus of training in geval van onvoldoende inschrijvingen uit te stellen of te annuleren.

8. Het IKEV behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een cursus of training zonder opgaaf van reden te weigeren

TOTSTANDKOMING

1. Alle aanbiedingen van het IKEV, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een overeenkomst met het IKEV komt eerst dan tot stand nadat de opdracht schriftelijk door het IKEV is aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden het IKEV slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

BETALING

1. Betaling van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden dient binnen aangegeven dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden, plaats te vinden middels storting of overmaking op een door het IKEV aan te wijzen bank- of girorekening. De valutadag op de bank/giroafschriften van het IKEV is ter zake bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum per (gedeelte van een) maand een rente van 1% verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van ā‚¬ 100,–

4. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

ANNULERING

1. Annulering kan slechts plaatsvinden bij aangetekend schrijven.

Annuleren Opleiding is korter dan 1 studiejaar Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 10% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 20% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 50% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* 100% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar onder aftrek va nog niet ontvangen studiemateriaal*
Tussentijdse beƫindiging 100% van overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal* Bij tussentijdse beƫindiging minimaal 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede alle financiƫle verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan. Bij tussentijdse beƫindiging minder dan 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede de prijs voor het eerstvolgende studiejaar en alle financiƫle verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan.*

3. Indien annulering van werkzaamheden, niet zijnde een cursus of training, plaatsvindt is de opdrachtgever niettemin het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd, zij het met vermindering van de overeengekomen, maar niet gemaakte reistijd- en reiskostenvergoedingen.

PRIVACY REGLEMENT

1. Het IKEV heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot haar opdrachtgever (artikel 74 Wet SUWI). Op de informatie over de opdrachtgever van het IKEV is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. In dit privacyreglement wordt weergegeven hoe het IKEV omgaat met de verkregen persoonsgegevens. Tenzij hieronder anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of namens het IKEV.

2. Begripsbepaling. het IKEV is verantwoordelijk voor de omgang met de persoonsgegevens. Onder die verantwoordelijkheid valt ook de bewerking en het gebruik van de gegevens.

3. Bepaling van de persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens vallen zowel de naam en adresgegevens, als ook alle informatie die het IKEV verkrijgt van de opdrachtgever en alle informatie die wordt verzameld in het kader van opleidingen, trainingen en/of persoonlijke begeleiding. het IKEV gebruikt de gegevens alleen om haar dienstverlening aan de opdrachtgever te verzorgen. Bij de verwerking horen in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwisselen en vernietigen van gegevens

4. Doel van de verwerking van de persoonsgegeven. De medewerkers en de trainers/begeleiders van het IKEV zijn de gebruikers van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. het IKEV verwerkt gegevens ten behoeve van opleiding, training en persoonlijke begeleiding. Verder worden de gegevens ook gebruikt bij de administratieve afhandeling rond uitgevoerde diensten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever en mogelijk bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving.

KLACHTEN

1. De medewerkers en trainer/begeleiders van het IKEV streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid in al hun werkzaamheden. Het inschrijven, bevestigen, financiƫle afhandeling, het uitvoeren van trainingen en persoonlijke begeleiding. Toch kunnen er klachten ontstaan.

2. Indien de klacht een trainer/begeleider betreft, neemt de opdrachtgever in eerste instantie contact op met de betreffende persoon en probeert gezamenlijk tot een oplossing te komen.

3. Indien dit niet lukt, neemt opdrachtgever contact op met de opleidingscoƶrdinator of het teamaanspreekpunt (afhankelijk van de opleiding). Deze zoekt gezamenlijk met betrokkenen naar een oplossing.

4. Indien de klacht de opleidingscoƶrdinator of het teamaanspreekpunt betreft of de opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan deze zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de directie van het IKEV.

5. Betreft de klacht een medewerker van de BackOffice dan geldt dat de opdrachtgever in eerste instantie contact opneemt met de betreffende medewerker. Indien dit niet naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt afgehandeld, kan de opdrachtgever zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de directie van het IKEV.

6. Indien de klacht van toepassing is op het privacyreglement, dan kan de opdrachtgever zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de directie van het IKEV.

7. Na het indienen van een klacht bij de directie van het IKEV, ontvangt opdrachtgever binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

8. De directie streeft naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. De directie kan bij de afhandeling een of meerdere betrokkenen uitnodigen voor een gesprek. Het onderzoek en de afhandeling van de klacht neemt maximaal 4 weken in beslag. De afhandeling bestaat uit een rapportage met daarin de bevindingen van het onderzoek en de eventueel genomen maatregelen.

9. Externe beroepsmogelijkheid. Mocht een klacht, naar de mening van de opdrachtgever, niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien het IKEV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Het IKEV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het IKEV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien het IKEV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van het IKEV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Het IKEV kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het IKEV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het IKEV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het IKEV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het IKEV of zijn ondergeschikten.

6. Het IKEV is nimmer aansprakelijk voor mogelijke schade aangericht door de door het IKEV opgeleiden deelnemers of gecertificeerde deelnemers.

AANSPRAKELIJKHEID PAARD

1. Tijdens het werken, opleiden, trainen, oefenen of begeleid worden met paarden, op het aangewezen terrein door het IKEV, is het niet dragen van een veiligheid cap en geschikt schoeisel, geheel voor eigen risico.

2. Betreding van aangewezen terrein door het IKEV en gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten alsmede deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.

3. Het IKEV is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door het IKEV aangeboden producten of verleende diensten.

4. Het IKEV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van het IKEV.

5. Paarden die opleidingsterrein betreden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht een meegenomen paard niet correct zijn gevaccineerd, dan zal het IKEV de begeleider van het paard verzoeken om het paard van het terrein te verwijderen.

SLOTBEPALING

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar IKEV bij betrokken is, alsmede op onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.